Vedtægter for Single Rock Café Aalborg

 

 

Vedtægter for Single Rock Café Aalborg

 

Foreningens navn og formål

§1. Foreningens navn er 'Single Rock Café Aalborg', efterfølgende benævnt SRC. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg. Foreningen er en selvstændig forening under Single Rock Cafe Danmark, der ejer navnet og konceptet. SRC Aalborg er medstifter af Single Rock Cafe Danmark og forpligter sig til at arbejde indenfor dennes koncept. 

 

§2. Single Rock Café Aalborg er en social, kulturel forening hvis formål er at synliggøre singlekulturen via etablering og organisering af flere og nye muligheder for kontakt og aktiviteter singler imellem, så et socialt netværk kan styrkes for det enkelte medlem.

 

§3. Foreningen er ikke kommerciel, men kan vælge at støtte f.eks. selvstændige økonomiske initiativer, der har tilsvarende formål.

 

§4. Der er indgået et landsfællesskab, der betyder, at medlemskab i én lokalafdeling giver adgang til alle lokalforeninger i Danmark, dog skal der erlægges et beløb til en eventuel entre, der er for det pågældende arrangement.

 

Medlemskab

§5. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab. Som medlem af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som singler. Medlemskabet er strengt personligt.

 

§6 Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke fornyer sit medlemskab. Et medlem, der udtræder af foreningen, har uanset årsag til udtrædelsen intet krav på tilbagebetaling af betalt kontingent eller andel i foreningens formue.

 

§7. Foreningen har 3 medlemskaber: 1 måned, ½ år og 1 år. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter ½ eller 1 års medlemskab.  Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

§8. Minimumskontingentet fastsættes på generalforsamling (landsmøde) i Single Rock Cafe Danmark der afholdes hvert år i september måned.

§9. Foreningens anlæg og drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, evt. offentlige tilskud, sponsoraftaler, fonde m.v. Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og til nyanskaffelser og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Eksklusion  

§10 Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed og/eller formål skades.

 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende generalforsamling.

 

Begæring om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter datoen for bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til generalforsamlingen.  Den ekskluderede har adgang til mundtligt at redegøre for sin opfattelse af sagen, ligesom bestyrelsen har mulighed for at komme med en nærmere begrundelse for eksklusionen.

 

Generalforsamlingen

§11. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen varsles på foreningens hjemmeside og ved opslag i caféen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

§12. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge revideret 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af mindst 2 suppleanter

11. Valg af intern kritisk revisor

12. Valg af suppleant for intern kritisk revisor

13. Eventuelt

 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer. Der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.

 

§13. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at vælge en bestyrelse, overtager landsbestyrelsen ledelsen14 med henblik på at afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse eller lukning af foreningen.

 

§14. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt. Hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 1/3 af medlemmerne begærer dette, skal der også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at dette er begæret. Den indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

 

§15. Medlemmer af landsbestyrelsen kan deltage i generalforsamlingerne uden stemmeret.

 

§16. Vedtægtsændringer forudsætter vedtagelse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og skal fremgå som selvstændigt punkt på dagsorden. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer og træder i kraft straks.

 

Bestyrelsen

§17. Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling, således at der er to på valg hvert år.  Der vælges mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen. De kan deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen i valgperioden, overtager næstformanden posten frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, overtager suppleanten dennes mandat. 

 

Valgbare er alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis der er afleveret skriftlig fuldmagt om opstilling til valg, forinden valghandlingen påbegyndes, kan medlemmet også vælges. Valg forudsætter, at der er tegnet medlemskab for mindst ½ år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal ske senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede, og disse stemmer for et evt. forslag.  

 

Foreningen tegnes udadtil af formand og 1 bestyrelsesmedlem i forening, subsidiært af 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen kan vælge en bogholder til at varetage bogføringen af foreningens bilag. Bogholderen kan vælges uden for bestyrelsen.

 

I udvalg nedsat af bestyrelsen skal indgå en bestyrelsesrepræsentant. I interessegrupperne udpeges en tovholder/kontaktperson, som refererer til bestyrelse, og som medlemmerne kan henvende sig til.

 

Opløsning af foreningen

§18. Opløsning af foreningen kan vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling Et medlem af landsbestyrelsen skal deltage i generalforsamlingen.

 

§19. Ved en evt. opløsning af lokalforeningen skal en tilbageværende formue overgår til Single Rock Danmark, til videreudvikling af SRC til gavn for medlemmerne.

 

Senest revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. marts 2014

 

Thorkil Poulstrup, dirigent