Vedtægter for Silkeborg

Vedtægter for Silkeborg


Single Rock Café Silkeborg

 


§ 1 . Foreningens navn
Foreningens navn er Single Rock Café. Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune. Foreningen er en selvstændig forening under Single Rock cafe Danmark. SRC Silkeborg er medstifter af SRC Danmark og forpligter sig til at arbejde indenfor dennes koncept.


§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at synliggøre og legitimere singlekulturen via etablering og organisering af flere og nye muligheder for kontakt og aktivitet singler imellem.

Stk. 1. Bestyrelsen kan oprette specielle underafdelinger, så som par afdeling, der afholder separate arrangementer, det forudsætter dog et medlemskab af foreningen, bestyrelsen har mulighed for at lave specielle kontingentsatser for en sådan afdeling.


§ 3. Medlemmer
Stk. 1.
Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som singler. Foreningens primære målgruppe er singler fra 35 år.

Stk. 2. Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6 mdr. eller 12 mdr.

Stk. 2 a. Minimums kontingent fastsættes på generalforsamlingen (landsmødet) i SRC Danmark, der afholdes hvert år i september måned.

Stk. 3. Et medlemskab er gyldigt, når der er dokumentation for, at indbetaling er sket. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab. Bestyrelsen kan, under forudsætning af relevant myndigheds godkendelse, i særlige tilfælde tillade at arrangementer er åbne for offentligheden.

Stk. 4. Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke fornyer sit medlemskab. Et medlem der udtræder af foreningen har, uanset årsagen til udtrædelsen, intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed og/eller formål skades.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Begæringen om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

Stk. 6. Der er indgået et landsfællesskab, der betyder at et medlemsskab i én lokalforening, giver adgang til alle lokalforeninger i Danmark, dog skal der erlægges et beløb til en eventuel entre, der er for det pågældende arrangement

 

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt f.eks. på Facebook, foreningens hjemmeside eller som opslag i egne lokaler, med mindst 30 dages varsel. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de i § 4 stk. 4, 5 og 6 omtalte forhold.

Stk. 3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget.
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af formand (hvis denne er på valg, ellers udgår punktet)
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 4 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, hvis ændringen er et selvstændigt punkt og beskrevet på den udsendte dagsorden.

Stk. 7. Endelig dagsorden offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside eller kan rekvireres via foreningens sekretær.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 9. Medlemmer af landsbestyrelsen, har adgang til generalforsamlingen, uden tale og stemmeret

Stk. 10. Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde en person / firma uden for foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person/firma der vælges til dette skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Stk. 11. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at vælge en bestyrelse, overtager landsbestyrelsen, med henblik på at afholde ekstraordinær generalforsamling, for valg af ny bestyrelse eller lukning af foreningen.

Stk. 12. Minimumskontingent fastsættes på landsmødet.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 50 af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette og indsender et begrundet forslag til bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt f.eks. i foreningens blad, dagspressen eller andet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter indvarslingen.

Stk. 3. Bestemmelserne om beslutninger, jf. § 4 stk. 7 finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Dagsordenen indeholder kun de punkter der vedr. indkaldelsen.


§ 6 Foreningens drift
Stk. 1.
Single Rock Café, Silkeborg er en ukommerciel forening, hvis drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, evt. offentlige tilskud, sponsoraftaler, fonde mv. Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer inkl. formanden. Formanden vælges selvstændigt for 1 år på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 4

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen vælges for 2 år i ulige årstal. Den anden vælges for 2 år i lige årstal. Formand, kasserer og bestyrelse kan blive siddende i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling, uanset om den pågældendes status som single ændres i perioden.

Stk. 3. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges en 1., 2., 3. og 4. suppleant. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager denne dog den udgåendes turnus.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver jvf. bestyrelsens forretningsorden .

Stk. 7. Alkoholbevilling kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeles selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller i hvilke noget medlem af direktion eller bestyrelse fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse i andre selskaber som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.


§ 7 Medlemsmøder
Stk. 1.
Bestyrelsen forpligter sig til at afholde medlemsmøde, dog minimum 1 gang årligt.

Stk. 2. Medlemsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved f.eks. annoncering i bladet, dagspressen og på foreningens hjemmeside.


§ 8 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskabets førelse.

Stk. 3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og skal foreligge for bestyrelsen 14 dage før ordinær generalforsamling. Medlemmerne skal, ved anmodning til sekretæren, kunne få tilsendt regnskabet senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer subsidiært af to bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 10 Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 11 Opløsning
Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Procedure for indkaldelse følger de, for den ordinære generalforsamlings, gældende regler.

Godkendelse af forslag om opløsning kræver mindst 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget men dog flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes restkontingent indbetales til SRC Danmark. Dette er at regne fra datoen for den opløsende generalforsamling. Den tilbageværende formue kan tilfalde SRC Danmark, en forening, eller et projekt med lignende formål og indhold. De nærmere bestemmelser omkring dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning. Ved en eventuel negativ formue, bortfalder denne bestemmelse. Ved opløsning af en lokalforening, vil gyldigt medlemskort gælde til alle øvrige lokalforeninger.

Stk. 3. Ved nedlæggelse af foreningen, skal medlemmer af landsbestyrelsen deltage med taleret.


§ 12 Datering
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. februar 2011

Ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling marts 2015