Nyheder

Landsgeneralforsamling

17-09-2022 12:15 af Webmaster

Single Rock Cafe Danmark

Landsgeneralforsamlingen d. 17. september i Horsens

Vestergade 7B, 3 Sal, 8700 Horsens

 

Mødetidspunkt: 11.30 til frokost for 2 for hver forening plus landsbestyrelsen i alt 25 personer

Generalforsamlingen starter kl. 12.15 kaffe kl. 14.00 slutter kl. 15.00

 

 

 Generalforsamling

 • 3.

Stk.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og valgbar er enhver

der har et 6 eller 12 måneders gyldigt medlemskab.

Stk.2

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i september måned og

indvarsles senest 30 dage før.

Indvarslingen foregår via mail til formanden for den enkelte lokalforening, samt

opslag på foreningens hjemmeside

Stk.3

Fastsættelse af fordelingsnøgle for kontingent til Single Rock Café Danmark.

Fast kontingent: kr. 400,- pr. lokalafdeling

Variabel kontingent: kr. 7,- pr. medlem

Stk.4

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Åbning ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetæller og referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til Single Rock Café Danmark
 8. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent
 9. Valg af formand Niels Christian Aagaard, modtager ikke genvalg
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg er Finn Piihl

Mona Heesch

 1. Valg af 3-5 suppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Valg af revisor suppleant
 4. Evt.

Stk. 5

Ved formandens afgang uden for tur, overtager næstformanden

formandsposten indtil førstkommende generalforsamling

Stk.6

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ske skriftlig via mail,

indsendes til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk.7

Endelig dagsorden og indkomne forslag udsendes senest 14 dage før

generalforsamlingen, samt ved opslag på foreningens hjemmeside.

Stk.8

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog skal

vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal. Vedtægtsændringer

træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Ved personvalg hvor flere kandidater opstilles, stemmes der altid skriftligt.

Stk.9.

Hver lokalforening har 1 stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan ved fuldmagt stemme for andre lokalforeninger.

Gå tilbage