Generalforsamling 2020

04-09-2020, 18:00–23:00

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling i SingleRockCafe (SRC) Vejle,

Fredag d. 4. september kl. 18.00 i Klublokalet.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er medlemmer med ½ til 1 års medlemskab. Efter generalforsamlingen kl. ca. 19.00 er klubben vært for et traktement for alle medlemmer.

 

Dagsorden:

 1. Åbning af Generalforsamlingen ved formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent og stemmetællere.
 4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamling
 5. Formandens beretning.
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (tilgængelig i klubben senest 1 uge før generalforsamling).
 7. Indkomne forslag.

-  Jf. sammenhæng i vedtægter besluttet på ekstraordinær generalforsamling d. 6/12 2019 ønskes § 5, stk. 5 Stk. ændret til, kan der ikke stilles en bestyrelse ved ekstraordinær generalforsamling, tilfalder klubbens aktiver medlemmer med gyldigt medlemskab, samme tekst som § 11, stk. 3 vedr. opløsning af foreningen overgår overskydende formue fra den opløste forening til andre almennyttige foreninger. Dette kan være andre SRC klubber i Danmark.

-  Til drøftelse, at fredagsmødedag ændres til lørdag, evt. som en forsøgsordning.

 1. Fremlæggelse af budget.
 2. Fastsættelse af kontingent herunder antal medlemmer
 3. Valg til bestyrelsen, i alt 5 personer, der konstituerer sig efterfølgende.
 4. Valg af minimum 3 suppleanter.
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen SRC

 

 

Gå tilbage