Referater fra Generalforsamlinger

Referat fra generalforsamlingen den 17. marts 2017 kan læses her 

 

Referat fra generalforsamling den 20. marts 2015 kan læses her

 

Referat fra generalforsamling den 28. marts 2014 kan læses her

 

Referat fra generalforsamling den 8. marts 2013 kan læses her

Referat generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen i SRC Slagelse.

På biblioteket d. 18—03—2016 Kl. 18,00.

Rettidig indkaldt, tidsfristens overholdt.

1. Åbning af generalforsamling.

Skriftligt frafald fra formanden John Christensen. Formanden har mundtligt

pålagt kassereren Gitte Andersen at åbne generalforsamlingen.

Gitte byder alle velkommen.Der er 16 betalende medlemmer tilstede. Der

orienteres vedrørende manglende bestyrelsesmedlemmer. Der orienteres om

årets forløb. Det åbne hus var ikke den succes som var forventet og der blev

brugt mange penge på annoncer. September festen blev aflyst på grund af

manglende tilslutning.

Medlemsmødet var godt besøgt, mange medlemmer deltog, stemningen var

god og der var mange gode input. Diverse arrangementer i mere eller mindre

privat regi er populære ligeledes dansearrangementer.

2. Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Manglende forretningsorden?

3. Valg af dirigent.

Rita Jeppesen blev valgt. Foreslag: At der byttes om på paragraf 3. Og

paragraf. 2. Godtaget.

4. Valg af referent og stemmetællere.

Ann--‐Lise Karlsson valgt til referent. Allan Christensen og Marianne Dam

Jensen valgt som stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning.

Se under punkt 1. Der inviteres på ”Den kinesiske” efter

generalforsamlingen.

Der blev foreslået at der blev holdt en ”brainstorm”, hvor medlemmer var

velkomne til at byde ind med forslag og spørgsmål.

Bedre information om hvor i cafeen SRC holder til.

Introduktion på bestemte dage i måneden.

Bedre information til nye medlemmer på tryk.

Sprog og tale modereres, god tone, positiv ånd.

Respekt over for caféens ejere.

Hviske tavlen ren ”Takt og tone.”

Respektere spisning efter kl. 18,00.

Holde Fredagsmødet et andet sted en gang om måneden.

Brug af SMS til information.

Fredagscafemøderne flyttes, til bland andet Søndag eftermiddag eller begge

dage.En forsøgsordning vil blive udarbejdet.

Cafemøderne flyttes fra kl. X. Til kl. X.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Kassereren fremlægger regnskabet og fortæller at SRCs økonomi er god.

Regnskabet godkendes, med at der vil blive fremlagt et tilrettet regnskab på

Fredagscafemødet.

7. Fremlæggelsen af budget.

Der er 21 betalende medlemmer.

8. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

9. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet bibeholdes.

10. 11. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.

Formand. Rita Jeppesen.

Kasserer. Fortsætter. Gitte Andersen.

B.medlem. Helene Berg.

B.medlem. Johnny Jensen.

B.medlem. Inge Kristiansen.

Suppleant 1. May Bergstein.

Suppleant 2. Allan Christensen.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor. Fortsætter. Lene Lykke.

Revisorsuppleant. Hans Belling.

13. Eventuelt.

Der var en god debat, vedrørende nye input og tiltag til gode oplevelser fra medlemmernes side.

Generalforsamlingen opløses i god stemning til samlet spisning.

Læs mere …