Referat fra generalforsamling 2019

Refereat fra Generalforsamling 2019

 

 

1._Åbning af generalforsamling

Pia/formand bød velkommen – 25 medlemmer var mødt op og set i lyset af, at SRC Kolding p.t. har 29 A- & B-medlemmer, var det et flot fremmøde.

Pia orienterede kort omkring Landsforeningen/Landsgeneralforsamlingen, hvor Niels Aagaard fra Aalborg/Silkeborg blev genvalgt, da ingen andre ønskede at stille op.

 

2._Valg af dirigent

Bestyrelsen/formanden foreslog Birte – godkendt.

 

3._Valg af referent og stemmetællere

Bestyrelsen/formanden foreslog Susanne – godkendt.

Randi og Alice blev valgt som stemmetællere.

 

4._Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling

Dirigenten/Birte fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet efter gældende regler.

 

5._Bestyrelsens beretning v/Pia

Beretningen var en fyldestgørende gennemgang af afholdte arrangementer i det forgangne år. Derudover en kort gennemgang af SRC Kolding’s medlemsmøde i november 2018, som var et konstruktivt møde med yderst engagerede medlemmer.

 

6._Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Finn

Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Finn, som konstaterede, at det har været et OK år, med et mindre underskud.

Regnskabet er godkendt af revisor/Randi.

Regnskabet blev godkendt.

 

7._Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

 

8._Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen/formanden foreslog, at kontingentet fortsætter uændret.

Forslaget blev vedtaget.

 

9._Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Pia

Finn

Sonja

Kaj

Henning

 

10. _Valg af 2 suppleanter

Tove

Karen

 

11._Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Randi

Revisorsuppleant: Solvejg

 

12._Eventuelt

  • Finn gennemgik budgettet til en eventuel afholdelse af SRC Landsfest i Kolding den 15.06.2019, kl. 18:00 – 02:00. Pris pr. person spisning & musik kr. 350,- / deltagelse i festen efter spisning kr. 150,- under forudsætning af, at der er minimum 80 deltagere. Parkhallen står for HELE arrangementet. Det blev efter håndsoprækning vedtaget, at SRC Kolding bli’r vært, og der arbejdes videre med Parkhallen.

 

  • Årets festspil ”Vi maler byen Rød” – SRC er blevet tilbudt billetter med 25% rabat under forudsætning af, at billetter bestilles inden 01.05.2019. Efter afstemning/håndsoprækning blev det et ”NEJ” til køb af billetter med rabat.

 

  • Det blev foreslået at afholde arrangementer med ”andre” i tilfælde af, at der er for få SRC-tilmeldte til et givent arrangement. Afstemning til dette forslag blev et ”JA”.

     

Tak for indsatsen til 2 bestyrelsesmedlemmer (Ole & Susanne) og 1 suppleant (Gitte), som trådte ud af bestyrelsen – gaver blev uddelt.

 

Tak for hjælpen til dirigenten/Birte, som takkede for god ro og orden J