Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i Singlerock Kolding 18.3.22.

 

1.

Åbning af generalforsamlingen

 

Velkomst ved Pia

2.

Valg af dirigent v/Pia

 

Finn blev valgt.

3.

Valg af referent og stemmetællere

 

Referent: Henrik

Stemmetællere: Randi og Lone

4.

Godkendelse af forretningsorden og for generalforsamlingen v/dirigenten

 

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet gennem hjemmesiden.

5.

Bestyrelsens beretning v/Pia

 

Medlemstallet er for nuværende 37 medlemm. Dvs. en tilgang af 5 medlemmer.

Der har været følgende arrangementer i det forløbne klubår:

  • Cafeaftener med pænt fremmøde, heraf 2 aftener med foredrag af Johanne og Henrik, og en enkelt dobbeltbookning, så trådte Niels til og gav husly den aften
  • Biograf med 5-8 deltagere
  • Gåtur til Marina Syd m/afslutning v/isboden ved Slotsøen
  • Travetur til Syvårssøerne for indsamling af dekomaterialer, 3 deltagere (mænd)
  • Sen Nytårstur i Marielund, med pause ved Skovløberhuset, med Birte's boller mm. hvorefter turen fotsatte ud af Troldhedestien.

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kaj

 

Regnskabet udviste et mindre underskud på kr. 321

Regnskabt blev godkendt. 

7.

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Pia

 

Uændret kontingent 

9.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

 

På valg:

Pia, Henrik, Kai, Finn og Ole som alle modtager genvalg -

 

Der blev afholdt valg:

Hermed er Pia, Henrik, Kai, Finn og Ole valgt til bestyrelsen

10.

Valg af 2 suppleanter

 

Laila stillede op, der manglede en, men ingen meldte sig, så vi fortsætter med en som tidligere

Laila 1. suppleant

Ingen valgt 2. suppleant

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/dirigenten

 

Revisor: Randi

Revisor suppleant: Lone

12.

Evt.

 

 

 

Dirigenten Finn takkede for god ro og orden