Referat fra Ordinær generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling i Singlerock Kolding 14.8.20.

 

1.

Åbning af generalforsamlingen

 

Pia bød velkommen til de 23 fremmødte medlemmer.

 

2.

Valg af dirigent v/Pia

 

Birte blev valgt.

 

3.

Valg af referent og stemmetællere

 

Ingen ønskede at være referent, Birte tager kort referat samtidig med dirigent rollen.

 

Jytte, Alice og Gitte blev valgt som stemmetællere

 

4.

Godkendelse af forretningsorden og for generalforsamlingen v/dirigenten

 

Godkendt.

 

5.

Bestyrelsens beretning v/Pia

 

Pia fortalte om de mange aktiviteter der har været i løbet af 2019/2020 bl.a.

o    Besøg på Landbrugs museet

o    Biografture i Kolding, Vamdrup og Haderslev

o    Gåture med afstand i corona nedlukningen.

o    Sejltur Haderslev fjord med efterfølgende spisning og dans på Haderslevhus

o    Årøkuller

o    Besøg i Danevirke

o    Pinsekaffe ved skovløberhuset

o    Hindsgavl slot gåtur med efterfølgende is, pølser og kaffe

o    Skamlingsbanken gåtur

o    Ecco Walkaton

o    Nytårstur i Marielund med boller og kaffe

o    Bowling m/brunch

o    Koncert med fangekoret i Brændkjærkirken

o    Amficenen – festspil – vi maler byen rød

o    Cafeaftener i Parkhallen

o    Åbenthus – der kom 5 nye

o    Fester på Haderslevhus, bl.a. Påskebal

o    Landsfesten med 82 deltagere

o    17 års fødselsdagsfest med dj og dans

o    Julefrokost – med sammenskuds buffet – en stor succes

o    Søen (2019) men med mange regnvejrsdage

o    Grill aftener i Geografisk have i 2019

o    Madpakke dage i Legeparken i 2020

 

 

 

 

Nyt fra landsforeningen

Der skal findes en ny formand fra september

Der er landsfest 3 lørdag i september fremover, og man må ikke holde fest 14 dage før og 14 dage efter i de øvrige klubber

Der er uro i flere bestyrelser i klubberne

Der er 1.050 medlemmer på landsplan

Flere klubber ønsker yngre medlemmer, der tænkes over hvordan det kan komme i stand

Desuden henviser Pia til at man læser referatet fra Landsgeneralforsamlingen på hjemmesiden. 

 

I forbindelse med Coronaen og dermed udsættelse af generalforsamlingen er det besluttet at alle medlemmers medlemskab forlænges med 3 mdr.

 

Pia stiller ikke op til bestyrelsen igen, og vil derfor takke

Kaj, Tove, Sonja, Finn og Karen for godt bestyrelsesarbejde

Randi for at hun har revideret regnskaberne

Birte for at hun laver hjemmesiden

Og tak til alle for 6 gode år i bestyrelsen.

 

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Finn

 

Regnskabet blev fremlagt, vi har en beholdning i klubben på kr. 26.600 kr. regnskabet blev godkendt.

Hvis der i dag ikke findes en bestyrelse, får man IKKE penge tilbage for kontingent. Vores klub kan holde et arrangement for de penge vi har, og er der penge til overs går de til landsforeningen. Medlemskaber gælder i alle andre klubber som vanligt.

 

7.

Indkomne forslag.

-  Ændring af vedtægter og dermed dagsorden til generalforsamling således at bestyrelsen består af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 eller 4 suppleanter

 

Der blev stemt.

11 stemmer for ændringen

12 stemmer imod.

Hermed er forslaget forkastet

 

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Pia

 

Forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

 

9.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer v/dirigenten

 

Finn og Karen er de eneste der stiller op.

 

·         John ville gerne høre hvad årsagen er til at så mange stopper i bestyrelsen:

Pia – Har ønsket at stopper i flere år, men er fortsat for at klubben skulle bestå.

Sonja – Pga. sygdom

Kaj – ingen bemærkninger

Tove – synes der skal nye kræfter til

 

Der var ikke nogen der ønsker at stille op til bestyrelsen, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, efter gældende regler.

 

10.

Valg af 2 suppleanter

 

Ikke relevant

 

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/dirigenten

 

Ikke relevant

 

12.

Evt.

 

-  Afrydning af borde inden lukketid v/Randi

-  Hvordan sætter vi os til café aftener – rotere så der ikke bliver klikker v/Pia

-  Brugen af medlemmer v/Randi

 

Afrydning af borde inden lukketid v/Randi

·         Det giver dårlig stemning at borene ryddes inden lukketid, man føler sig presset til at gå.

·         Enighed. Det bør ændres såfremt klubben består.

 

  Hvordan sætter vi os til café aftener – rotere så der ikke bliver klikker v/Pia

·         Vi søger alle mod dem vi kender, men det er svært for de nye at komme ind. OSB på at vi skal rotere, snup din kop og gå hen på en ny plads og tal med nogle andre. Enighed.

 

Brugen af medlemmer v/ Randi.

·         Forslag om at bruge medlemmerne lidt mere til at hjælpe, eks. 1 fra bestyrelsen og 1 medlem til cafeaftener.

·         Tove: Tage frivilliglisten i brug igen – Pia kunne tilføje at listen er i brug, og alle bestyrelsesmedlemmer har den, så det er et spørgsmål om at bruge den.

·         Pia: Der er generelt god hjælp fra alle, og man skal ikke have ”ondt” af bestyrelsen J Men tilbud om hjælp kan gå begge veje, når man ser der er cafeaften, kan man henvende sig til bestyrelsen og sige at man gerne vil give en hånd den aften.

 

Johanne – forslag om at der til cafeaftener bliver lavet firkantede bordopstillinger i stedet for lange og meget brede. Det lange bord låser, og bredden gør at det er svært at ”råbe hinanden op”

 

Finn – foreslår at vi mødes mere og får flere fast arrangementer eks. Cafe Carma

 

Alt sammen gode forslag som vi videregiver til en forhåbentlig ny bestyrelse.

 

 

 

Dirigenten afslutter mødet og takker for god ro og orden.

Tak for dejlig mad.