Vedtaegter
 
Vedtægter for foreningen Single Rock Cafe Vejle.

 

§ 1 - Foreningens navn

Foreningens navn er Single Rock Cafe. Foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er en selvstændig forening under Single Rock Danmark.

SRC Vejle er medstifter af SRC Danmark og forpligter sig til at arbejde indenfor dennes koncept.

 

§ 2 - Foreningens formal

Foreningens formål er at synliggøre og legitimere singlekulturen via etablering og organisering af flere og nye muligheder for kontakt og aktivitet singler imellem.

 

§ 3 - Medlemmer

Stk.1. Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som singler. Foreningens målgruppe er singler i den modne alder.

 

Stk.2. Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder.

 

Stk.3. Minimumskontingent fastsættes på landsmødet

 

Stk.4. Et medlemskab er gyldigt, når medlemskortet er stemplet med ikke passeret dato. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab.

 

Stk.5. Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke fornyer sit medlemskab. Et medlem, der udtræder af foreningen har uanset årsagen til udtrædelsen, intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.

 

Stk.6. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig upassende eller på en for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efter prøvelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Begæringen om efter prøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

 

Stk.7. Foreningen kan indgå aftaler med andre Single Rock Cafe foreninger om gensidig medlemsadgang. De nærmere betingelser herfor fastsættes af bestyrelsen.

Der er indgået et landsfællesskab, der betyder at medlemskab i én lokalforening giver adgang til alle lokalforeninger i Danmark, dog skal der erlægges et beløb til en eventuel entre, der er gældende for det pågældende arrangement.

 

§ 4 - Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt f.eks. ved udsendelse af nyhedsbrev og ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

 

Stk.3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt (betalt) 6 eller 12 måneders medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamling.

5. Formandens beretning.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

7. Indkomne forslag.

8. Fremlæggelse af budget.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Valg til bestyrelsen, ialt 5 personer, der konstituerer sig efterfølgende.

11.Valg af min. 3 suppleanter.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.

 

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.6. Endelig dagsorden offentliggøres senest 10 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningen.

 

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

Stk.8. Medlemmer af landsbestyrelsen har adgang til generalforsamlingen uden tale- og stemmeret.

 

Stk.9. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at vælge en bestyrelse, fortsætter bestyrelsen frem til ekstra ordinær generalforsamling.

 

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 50 af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette og indsender et begrundet forslag til bestyrelsen.

 

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt f.eks. ved udsendelse af nyhedsbrev og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

 

Stk.3. Bestemmelserne om beslutninger, jf. § 4 stk. 7 finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk.4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringen.

 

Stk. 5: kan der ikke stilles en bestyrelse ved ekstraordinær generalforsamling, tilfalder klubbens aktiver medlemmer med gyldigt medlemsskab.

 

§ 6 - Foreningens drift

Stk.1. Single Rock Cafe, Vejle er en almennyttig forening, hvis drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, sponsoraftaler, fonde mv.

Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Stk.2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen.

 

§ 7 - Medlemsmøder

Stk.1. Medlemsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved f.eks. udsendelse af nyhedsbrev og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

 

§ 8 - Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2. Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskabets førelse.

 

Stk.3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og skal foreligge for bestyrelsen 14 dage før ordinær generalforsamling. Medlemmerne skal kunne afhente regnskabet i foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9 - Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer subsidiært af to bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg /pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 10 - Vedtægtsændringer

Stk.1. Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 11 - Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Procedure for indkaldelse følger de for den ordinære generalforsamlings gældende regler.

Godkendelse af forslag om opløsning kræver mindst 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, men dog flertal, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

Stk.2. Ved nedlæggelse af foreningen skal medlemmer af Landsbestyrelsen deltage med taleret.

 

Stk.3. Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes restkontingent indbetales til SRC Danmark. Overskydende formue fra den opløste forening overgår til andre almennyttige foreninger. Dette kan være andre SRC klubber i Danmark. Dette er at regne fra datoen for den opløsende generalforsamling.

De nærmere bestemmelser omkring dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning. Ved en evt. negativ formue, bortfalder denne bestemmelse.

Ved opløsning af en lokalforening, vil gyldigt medlemskort gælde til alle øvrige lokalforeninger.

 

§ 12 Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. August 2003.

Stk.1. Ændringer vedtaget og tilføjet på generalforsamling d. 14. Marts 2008.

Stk.2. Ændringer vedtaget og tilføjet på generalforsamling d. 20. Marts 2009.

§ 11 stk. 3 Ændringer vedtaget og tilføjet på generalforsamlingen d. 24. februar 2017

Følgende ændringer vedtaget og tilføjet på ekstraordinær generalforsamling d. 6. december 2019. § 3 stk. 4 slettet. § 6 tekst ændret. § 11 stk. 3 tekst ændret.