Generalforsamling

10-03-2018

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SRC lørdag d. 10 marts kl. 14.00 i klubbens lokaler.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 21.dage før dvs. lørdag d. 17. feb.
Husk det er kun medlemmer med 6 og 12 mdrs. medlemskab der har adgang og stemmeret på generalforsamlingen

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget.
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af formand (hvis denne er på valg, ellers udgår punktet)
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 4 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

VIGTIGT: der skal vælges både ny formand og op til 4 nye bestyrelsesmedlemmer, heriblandt også en kassere. Derfor er der ekstra vigtigt at møde op og støtte op om klubben.

Tilbage