Referat af SingleRock Café Københavns generalforsamling på Café Aé, Frederikssundsvej 7, 2400 København NV, søndag den 26. marts 2017 kl. 10:30.

Dagsorden:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
Den konstituerede formand, Bjarne Gandrup, bød de 29 stemmeberettigede deltagere velkommen.

2. Valg af dirigent og referenter
Bjarne indstillede John Austin som ordstyrer. Som referenter Brit Johansen og Anne Bæklund. Alle 3 kandidater blev godkendt af forsamlingen. John indledte generalforsamlingen med at konstatere, at indkaldelse var sket rettidigt ifølge foreningens vedtægter.

3. Valg af stemmetællere
Enighed om at vente med at vælge disse, til det evt. blev aktuelt.
 

4. Bestyrelsens beretning og visioner
Bjarne gjorde opmærksom på at den konstituerede bestyrelse kun havde arbejdet i 1½ måned siden den ekstraordinære generalforsamling, og en ny bestyrelse derfor var på valg. Derfor havde man prioriteret praktiske opgaver frem for visioner. Blandt disse en opsigelse af Dankortterminalen via Nets, hvis omkostninger var større end indtægterne. I stedet er der oprettet Mobile Pay. Der blev rettet en stor tak til den foregående bestyrelse for hjælp med praktiske gøremål, herunder bogføringen. Herefter blev beretningen med overvældende flertal vedtaget.

5. Godkendelse af regnskab for 2016 samt budget for 2017
Vibeke Rasmussen gennemgik begge poster. Herunder fremhæves flg. punkter:

 Medlemstilgangen ikke som forventet.
 Afholdelse af fester har givet et underskud på 10.820,- kr. Trods dette ønskes en fastholdelse af entréniveauet for at tiltrække flere nye medlemmer.
 Driften har overskud på 32.407,- kr.
 Nyt regnskabssystem, E-Economic, indført. Det er langt billigere, papirløst og nemmere tilgængeligt end det tidligere C5-system.
 Ønske om en opprioritering af arrangementer. Dé medlemmer, der skaber disse, skal værdsættes mere via specielle tiltag, så andre tilskyndes til også at yde ekstra indsats.
 Forsikringer gav 5.007,27 kr. i tilbagebetaling som følge af opsigelse af lejemålet i Baghuset.
 Likvider på bankkontoen 108.000,- kr.

Der henvises desuden til det samlede regnskab for 2016, som kan tilsendes via mail ved henvendelse til kasserer@kbh-src2.dk
Herefter var der spørgsmål til regnskabet, som Vibeke svarede uddybende på. Regnskab for 2016 blev enstemmigt vedtaget.
Budget 2017 Vibeke gjorde opmærksom på ved gennemgangen, at det er vanskeligt at vide, hvordan foreningens udvikling vil være fremover med p.t. 337 medlemmer. I 2017 forventes et overskud på 38.681,-kr. mod 2016 på 32.408,-kr.
Herefter var der debat med flg. kommentarer og forslag: Hans Henrik: Ønsker øget markedsføring.
Vibeke: Der ér fokus på det, men det kræver, at økonomien er til det.
Bjarne: Gratis reklame overvejes via YouTube. Øjvind: AOK (Alt om København) gratis hjemmeside skal fortsat bruges.
Per Henriksen: Medlemskort via PDF, modsat de nuværende laminerende tilsendt pr. post. Vibeke: Det er af tekniske årsager p.t. ikke muligt - skal tilsendes som B-post.
Budget 2017 blev herefter enstemmigt vedtaget.

6. Fastsættelse af medlemskontingent for SingleRock Café, København
Bjarne: Forslag om fastsættelse af kontingentet årligt til 300,- kr. Lennart: Ønske om forhøjelse til kr. 400,- årligt med begrundelsen at højne niveauet for aktiviteterne. Anne: Imod dette forslag, men fór at alle er velkomne til at sætte et ekstra bidrag ind på foreningens bankkonto.
Uændret årligt kontingent på kr. 300,- der blev vedtaget med overvældende majoritet.

7. Indkomne forslag
Ingen modtaget

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt: Tomas Munch Nielsen Karen Thomas Ole Heen Hans Henrik Blad John Severin Hans Henrik og John modtog valg på betingelse af, de ikke ved bestyrelsens konstituering vælges som formand eller kasserer. Suppleanter: Inge Lise Vig og Karin Rønnow.
Vibeke tilbød assistance til indkøring af den kommende kasserer.
Den nyvalgte bestyrelse blev med akklamation godkendt og valgt.

9. Valg af kritisk revisor
Bjarne foreslog John Austin, der uden modkandidater blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Som tak for indsatsen blev der udleveret 1 flaske god rødvin til medlemmerne i den afgående bestyrelse samt udvalgte frivillige, der har ydet en særlig indsats i det forgangne år. Mødet sluttede herefter i god ro og orden. Til de, der havde reserveret og betalt for brunch, var der dækket op ved 2 langborde. En fin afslutning på en veltilrettelagt generalforsamling.
Rettet 31.03.2017. 29.03.2017 Anne Bæklund & Brit Johansen.