Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

Referat fra generalforsamling 24.3.2017.

1.       Åbning af generalforsamlingen v/formanden

Pia bød velkommen til medlemmerne. Der var mødt 16 personer incl. Bestyrelsen op 

2.       Valg af dirigent

Valgt blev: Annelise 

3.       Valg af referent og stemmetællere

Referent: Birte

Stemmetællere: Erik og Lone 

4.       Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling

Dagsordenen er offentliggjort i tide og godkendt 

5.       Bestyrelsens beretning v/Pia

Pia orienterede om landsforeningen og dens arbejde.

 • Der er godt 1178 medlemmer på landsplan, det er en stigning på 7,5% - hvilket er fint, efter en lang årrække med nedgang.
 • Der er 10 Klubber på landsplan – mange har fået hele bestyrelsen skiftet ud i 2017 p.g.a. uoverensstemmelser blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 • Der skal afholdes Landsgeneralforsamling i Kolding 16.9. hvor vi samtidig holder fest. Der skal findes en ny formand på mødet, da den nuværende har valgt at gå af.
 • Der er Landsfest i Odense 20.5.17. læs mere på hjemmesiden. Vi forsøger at arrangere samkørsel fra Kolding.
 • Pia orienterede om det arbejde der foregår i bestyrelsen i Kolding og antallet af møder – der har været afholdt 6 møder i det sidste år.
 • Vi har i Kolding pt. ca. 43 medlemmer tak til alle for at tage så godt imod nye medlemmer, det får vi ros for.

Der har i 2016 været afholdt arrangementer som eks:

 • Cafeaftener med og uden spisning
 • Desværre har vi måtte aflyse 4 fester i 2016 på grund af for få tilmeldte.
 • Fødselsdagsfesten 32 deltagere –  der blev spillet et lille teaterstykke og vi fik mad fra Fredericia og DJ Finn spillede op til dans, en dejlig fest.
 • Julefrokost blev afholdt på Den Irske Pub – delte meninger om maden, og det er knap så hyggeligt som når vi er i egne lokaler.
 • Grill i Geografisk Have – altid med god stemning og flere slags kage
 • Sommer v/søen – med flittige besøg i Vaffelhuset
 •  Sct. Hans ved Søen
 • Lysfest i Geografisk have – med stille guitarmusik, levende lys, underholdning og branden på Koldinghus
 • Greease på Amfi scenen
 • Tur til Tirstrup gods
 • Gåtur i Vejen
 • Gåtur ved Trellenæs
 • Nytårstur i Marielund
 • Den gamle by i Århus ved juletid
 • Ture til Flensborg – med masser af shopping og grænsehandel
 • Åøkuller
 • Musik v/den Engelske Pub
 • Bowling
 • Landsfest i Silkeborg
 • Ecco Walkaton
 • Åbent Hus med 5 nye deltagere
 • Biograf
 • Trolden Musikfestival
 • Jule og Nytårscafe

Tak til alle der har haft lyst til at bage til vores cafeaftener – hjælpe til med oprydning osv.

Et lille hjertesuk J Husk når I tilmelder jer til arrangementer at I ikke kan tilmelde jer på Klubtelefonen og ej heller via Face book, I skal tilmelde jer til den der står for arrangementet.

Og når man tilmelder sig skal evt. betaling foregå samtidig.

Sidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.


6.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet v/Karin

Årets resultat viser et overskud på kr. 3.825,-  

7.       Indkomne forslag:

 • Orientering om Facebook v/Susanne

Vi har besluttet at vores hjemmeside fremover skal være åben. Det er de andre byer’s også.

Vi mener det afholder nogen fra at se på Facebook siden fordi de først skal være medlem af siden, dette vil vi ændre på.

Vi håber ad den vej at kunne få flere nye medlemmer.

Der blev forespurgt om alle må lægge arrangementer på Facebook. Det må man for så vidt godt, men det er meget vigtigt at bestyrelsen får besked om arrangementet også, så vi kan få lagt det på hjemmesiden, og der kan blive sendt SMS rundt. Dette for at sikre at alle får besked, da ikke alle er på Facebook.

Opfordring til at alle der har mulighed for det går ind og skriver og ”liker” mv. på Facebook, da der pt. er meget lidt aktivitet


 • Orientering om MobilePay v/Karin/Pia

Vi forventer at kunne modtage Mobilepay i løbet af de næste måneder. Vi venter på at vores bank overgår til MobilePay, og så får vi det også.

 

8.       Fremlæggelse af budget v/Karin

Der er i lighed med tidligere år ikke lavet noget budget, da det afhænger af arrangementerne.

 

9.       Fastsættelse af kontingent v/Pia

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Vedtaget.

10.   Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt:

 • Pia Bunton
 • Susanne Jensen
 • Ole Skøtt
 • Finn Piihl
 • Birte Juhl-Nielsen

 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.

En stor tak til Karin for den indsats hun har gjort i bestyrelsen.

 

11.   Valg af 2 suppleanter:

Følgende blev valgt

 1. 1. suppleant – Johanne Kjærgaard
 2. 2.[suppleant – Sonja Jespersen

 

12.   Valg af revisor og revisorsuppleant:

Følgende blev valgt:

 • Revisor – Solvejg Markvardsen
 • Revisor Suppleant – Annelise Andersen

 

13.   Evt.

Finn:

 • Forespurgte medlemmerne om der var ønsker om flere cafeaftener.

Det er der specielt i vinterhalvåret. – Gerne med spisning


 • Forespurgte medlemmerne om der var stemning for en sejltur i Flensborg ?

Det er der, Finn arbejder videre med det.


 • Forespurgte om der var stemning for at vi holdt landsfesten i Kolding.

Det var der delte meninger om, specielt pga. opgavens størrelse og økonomien. Det drøftes videre i bestyrelsen, som træffer en beslutning.


Så blev det tid til kaffe og boller - Tak for god ro og orden